vlinder

Privacystatement Groepsaccommodatie In de Vlinderkes V.O.F.

In de Vlinderkes
Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Groepsaccommodatie In de Vlinderkes V.O.F. (K.v.K. Venlo 14 100 467) hierna aan te duiden als In de Vlinderkes.

Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld: klant van In de Vlinderkes.

Verwerking van persoonsgegevens door In de Vlinderkes
Voor In de Vlinderkes is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. In de Vlinderkes vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren.

In de Vlinderkes respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door In de Vlinderkes verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 5. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van In de Vlinderkes;
 6. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van In de Vlinderkes;
 8. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
  (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 6. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van In de Vlinderkes of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat In de Vlinderkes niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Uw gegevens worden door In de Vlinderkes verstrekt aan de volgende derde partijen: van der Graft Accountants

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats; Financiële administratie.

De betreffende partij verwerkt de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement. U kunt deze statement hier
vinden: [invullen].

In de Vlinderkes verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 1. U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of
 2. In de Vlinderkes wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
In de Vlinderkes maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Bewaartermijn
Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door In de Vlinderkes digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere: Fiscale bewaarplicht Belastingdienst.

Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door In de Vlinderkes vernietigd.

Beveiliging van persoonsgegevens
In de Vlinderkes zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is In de Vlinderkes gebonden aan onder andere de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht Uw de door In de Vlinderkes verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelf verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 1. Uw toestemming;
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van In de Vlinderkes en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan In de Vlinderkes om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat In
de Vlinderkes de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien In de Vlinderkes de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan In de Vlinderkes verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Voor de hiervoor als 1 t/m 6 genummerde doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoud misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via
onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Cookies/Hits
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt geen gebruik van “Cookies”, maar van een zogenaamd “Hits”. Hierdoor kunnen we achterhalen hoe vaak een artikel wordt bezocht. Dit is verder volledig anoniem. Wij gebruiken deze informatie enkel om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit.

Klachtenregeling
In de Vlinderkes hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar worden gemaakt:

 1. Middels het kontaktformulier te vinden op de website www.indevlinderkes.nl of
 2. Telefonisch door contact met ons op te nemen 077-374 31 31 of
 3. Schriftelijk door de klacht te versturen naar In de Vlinderkes, Brandemolen 20, 5944 NE te Arcen

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan door In de Vlinderkes worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van In de Vlinderkes, www.indevlinderkes.nl.

In de Vlinderkes kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de  hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
In de Vlinderkes
Eric van Schijndel
Brandemolen 20
5944 NE te Arcen
Telefoon: 077-374 31 31
E-mail: info@indevlinderkes.nl